Procedura Udzielania Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

Załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola Cztery Pory Roku

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532):
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) 

Cel procedury

Opis toku i zasad postępowania w celu zapewnienia prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Cztery Pory Roku w Rokietnicy

 1. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu jest zadaniem Dyrektora. Może on wyznaczyć inną osobę, której powierzy to zadanie.
 2. Pomoc psychologiczna w Przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:
  • Rodziców Dziecka, 
  • Dyrektora,
  • Nauczycieli,
  • specjalisty zatrudnionego w Przedszkolu,
  • poradni specjalistycznej,
  • pracownika socjalnego,
  • asystenta rodziny,
  • kuratora sądowego.
 3. Zadaniem Nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Dzieci uczęszczających do Przedszkola, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.
 4. Nauczyciele i specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości Dziecka do podjęcia nauki w szkole. Obserwację wstępną należy zakończyć do końca października, ocenę gotowości szkolnej do końca kwietnia, natomiast diagnozę końcową do połowy czerwca.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną Nauczyciele i specjaliści niezwłocznie udzielają pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują Dyrektora Przedszkola. 
 6. Jeśli pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana będzie z inicjatywy innych osób niż Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu, Dyrektor informuje ich o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej Dziecku.
 7. Dyrektor Przedszkola planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z Rodzicami, Nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi zajęcia z Dzieckiem oraz poradnią lub innymi osobami w zależności od potrzeb.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w Przedszkolu w trakcie bieżącej pracy z Dzieckiem 
 9. oraz w formie: – zajęć rozwijających uzdolnienia – zajęć logopedycznych – porad i konsultacji
 10. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana Rodzicom Dzieci i Nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 11. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor ustala formę udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne
 13. O potrzebie objęcia Dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, formach, okresie udzielenia pomocy oraz wymiarze godzin informuje się Rodziców Dziecka.
 14. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dziecku.
 15. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej planują pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej. 15. Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o obniżonej sprawności manualnej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pracują również indywidualnie, w ramach swoich kompetencji z Dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, objętymi pomocą specjalistów, we współpracy z tymi specjalistami.
 16. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej treść realizowanych zajęć wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych.
 17. Dzieciom, dla których opracowano plan działań wspierających, pomoc psychologiczno pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki został opracowany. 
 18. Przedszkole podejmuje działania wspierające Rodziców Dziecka oraz współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i Dzieci.
 19. Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonują oceny postępów Dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
 20. Udzielona w Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest pisemnie dokumentowana.