Rekrutacja 2021/2022 do Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku w Plewiskach

Rekrutacja uzupełniająca. W dniach od 4 do 7 maja 2021 r. odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca dzieci do Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku w Plewiskach.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.] – do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:www.nabor.pcss.pl/komorniki

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 7 maja 2021 roku.

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2015 do obwodowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.