Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku

Publiczne Przedszkole Cztery Pory Roku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie internetowej pliki do pobrania w formatach PDF i DOC nie są dostępne cyfrowo w całości: nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich wygodne przeglądanie, wzory oświadczeń nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich wypełnienie.
 • Na stronie aktualności wybór wydarzeń z kalendarza jest niedostępny z użyciem klawiatury.
 • Strony z archiwum wydarzeń posiadają błędy w kodzie html.

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jagoda Haussa.
 • E-mail: przedszkole@czteryporyroku.edu.pl
 • Telefon: 723435471

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektora Przedszkola Cztery Pory Roku – Justyna Konieczna
 • Adres: Świt 2, 62-090 Rokietnica
 • E-mail: justykk76@gmail.com
 • Telefon: 605690140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Cztery Pory Roku w Rokietnicy

Przedszkole Cztery Pory Roku w Rokietnicy mieści się na skrzyżowaniu ulic Kolejowa a Świt. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul Świt i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 2 stopnie lub skorzystać z podjazdu dla wózków. Do pozostałym wejść prowadzą wyłącznie schody. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Nie ma windy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona na parterze, niedaleko wejścia. Przedszkole posiada własny parking z wjazdem od strony Świt, na którym wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. 

Publiczne Przedszkole Cztery Pory Roku w Plewiskach

Publiczne Przedszkole Cztery Pory Roku w Plewiskach mieści się na jednej z głównych ulic Plewisk- ul Grunwaldzkiej. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 2 stopnie. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia, które mieści się na tyłach przedszkola również prowadzą schody. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Nie ma windy. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. Przedszkole posiada parking. Brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.