Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku

Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola Cztery Pory Roku

Przedszkole Cztery Pory Rokuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Przedszkola Cztery Pory Roku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-03-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Przy korzystaniu z serwisu z powiększonym rozmiarem tekstu teksty w menu głównym i wyszukiwaniu są trudne do odczytania.
  • Punkty orientacyjne strony nie mogą być odczytane przez program komputerowy.
  • Na małym ekranie jadłospis nie widoczny w całości.
  • Linki do plików nie wskazują typu pliku, oznaczenia że otwierają się w nowym oknie.
  • W kilku miejscach brakuje nagłówków.
  • Do niektórych stron nie da się dotrzeć na więcej niż jeden sposób.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-05.

Skróty klawiaturowe

  • Elementy nawigacji są dostępne z klawiatury przy użyciu klawisza tabulacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jagoda Haussa, przedszkole@czteryporyroku.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723435471 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Cztery Pory Roku w Rokietnicy

Przedszkole Cztery Pory Roku w Rokietnicy mieści się na skrzyżowaniu ulic Kolejowa a Świt. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul Świt i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 2 stopnie lub skorzystać z podjazdu dla wózków. Do pozostałym wejść prowadzą wyłącznie schody. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Nie ma windy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona na parterze, niedaleko wejścia. Przedszkole posiada własny parking z wjazdem od strony Świt, na którym wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Publiczne Przedszkole Cztery Pory Roku w Plewiskach

Publiczne Przedszkole Cztery Pory Roku w Plewiskach mieści się na jednej z głównych ulic Plewisk- ul Grunwaldzkiej. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 2 stopnie. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia, które mieści się na tyłach przedszkola również prowadzą schody. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Nie ma windy. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. Przedszkole posiada parking. Brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content