O Przedszkolu

Cztery Pory Roku w Rokietnicy i w Plewiskach

Model absolwenta kończącego przedszkole 

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 • Motywację do uczenia się, motywację do wysiłku intelektualnego,
 • Umiejętność uważnego słuchania, logicznego myślenia, praktycznego
 • korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • Umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • Odpowiedni poziom samodzielności,
 • Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.

Dziecko kończące przedszkole przestrzega:

 • Praw innych ludzi,
 • Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność
 • fizyczną,
 • Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.

Dziecko kończące przedszkole dostrzega i szanuje:

 • Potrzeby innych ludzi,
 • Odmienne postawy, przekonania i upodobania,
 • Symbole narodowe,
 • Środowisko naturalne.

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 • Występować publicznie,
 • Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • Wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • Prosić o radę lub pomoc.

Porady dla rodziców

Wyprawka przedszkolaka

Rzeczy do przebrania: bluzka, spodnie, bielizna, skarpety, rajstopy, obuwie przedszkolne, ręcznik. Szczoteczka i pasta dla starszaków.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Prosimy o dostosowanie zawartości worka do aktualnej pory roku.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi – opiekunowi grupy.
 3. W godzinach od 6:30 do 9:00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do przedszkola.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste. Dziecka z objawami choroby nie należy przyprowadzać do placówki.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez inne osoby upoważnione przez nich na piśmie. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki.
 2. Rodzice lub inne upoważnione przez nich osoby odbierają dziecko tak, by opuściło ono jej teren najpóźniej do godziny zamknięcia przedszkola, czyli do godz. 17:00.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców następuje po okazaniu przez nią dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic osoba odbierająca dotarła na miejsce pobytu grupy.
 6. Nauczyciel odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy osoba odbierająca jest agresywna lub jej stan wskazuje na spożycie alkoholu. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru. O zaistniałym fakcie zostaje poinformowany dyrektor placówki.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym. Zostaje ono dołączone do dokumentacji dziecka.

Plan działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

Kiedy należy wysłać chore dziecko do domu?

Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeśli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jego stan wymaga fachowej opieki lub naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniają nauczyciela do poinformowania rodzica o konieczności zabrania dziecka do domu:

 • SKÓRA: jeżeli na skórze pojawi się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka, lub jeśli dziecko ma liszaje (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze) 
 • OCZY: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku) 
 • ZACHOWANIE: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle 
 • SYSTEM ODDECHOWY: dziecko ma problemy z oddychaniem 
 • SYSTEM TRAWIENNY: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało przynajmniej dwa razy
 • JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krosty lub owrzodzenia i ślina wycieka dziecku z ust.
 • SYMPTOMY POWAŻNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola?

Podaję się minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy 

 • WIETRZNA OSPA – minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki 
 • LISZAJE – po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela)
 • ZAPALENIE SPOJÓWEK- po 24 godzinach od chwili rozpoczęcia leczenia 
 • ŚWINKA : 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami 
 • ZAPALENIE GARDŁA LUB GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH – po 24 godzinach od zakończenia leczenia oraz po ustąpieniu wysokiej temperatury
 • OWRZODZENIE JAMY USTNEJ – w terminie ustalonym przez lekarza
 • KOKLUSZ- po 5 -dniowym okresie zażywania antybiotyków
 • ODRA – 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki
 • INNE POWAŻNE CHOROBY ZAKAŹNE – w terminie ustalonym przez lekarza.

Inne zalecenia lekarza

 • Przedszkole/nauczyciele powiadamiają rodzica o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli w jego oczach lub nosie zaobserwowano zielonkawą lub żółtawą wydzielinę, jeżeli dziecko kaszle  lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeśli jego temperatura jest nieznacznie podwyższona.
 • Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń, aż do chwili powrotu dziecka zdrowego do przedszkola.
 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętaj o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeśli dziecko źle się czuje, natychmiast Was o tym poinformujemy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów były stale aktualne.

Bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaka

Procedury postępowania nauczycieli Przedszkola Cztery Pory Roku w Plewiskach i w Rokietnicy w sytuacjach kryzysowych.

Podstawa programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z komentarzem opracowane przez MEN (link otwiera się w nowym oknie).

Skip to content