Regulamin Wolontariatu

Załącznik nr 4 do Statutu Przedszkola Cztery Pory Roku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Wolontariat jest inicjatywą nieodpłatną.
 2. Celem wolontariatu jest niesienie bezinteresownej pomocy Przedszkolu podczas zajęć i zabaw z Dziećmi oraz wycieczek i przedstawień.
 3. Pracą wolontariatu kieruje Dyrektor Przedszkola. 

§ 2 ŚWIADCZENIA

Wolontariusz świadczy pomoc: 

 1. W opiece nad Dziećmi na terenie Przedszkola;
 2. Podczas spacerów, zabaw i gier Przedszkolaków;
 3. Przy organizacji wydarzeń przedszkolnych i wycieczek. 

$ 3 OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 1. Jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Przedszkolu.
 2. Jest świadomy odpowiedzialności za zdrowie i życie Dzieci pozostających pod jego opieką.
 3. Ma obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji dotyczących sytuacji osobistej Dzieci.
 4. Stawia się w Przedszkolu w terminie uzgodnionym z jego Dyrektorem.
 5. Nie rezygnuje z podjętej pracy bez uprzedniego powiadomienia o tym Dyrektora Przedszkola 

§ 4 ZAKAZY 

Wolontariusz nie może: 

 1. Wyprowadzać Dzieci poza teren Przedszkola bez uprzedniego poinformowania o tym Dyrektora placówki;
 2. Wprowadzać na teren Przedszkola osób niebedących Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi.

Dzieci, nad którymi sprawuje opiekę;

 1. Wnosić na teren Przedszkola zabawek i innego typu przedmiotów, chyba że wymagają tego prowadzone przez niego zajęcia;
 2. Wykonywać żadnych czynności medycznych podczas opieki nad Dziećmi;
 3. Odwiedzać Przedszkolaków, jeśli jest chory. 

§ 5 WARUNKI PRACY 

 1. Wolontariuszem może zostać osoba w wielku od 16 lat.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymaga się pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów Prawnych. 
 3. Praca Wolontariusza odbywa się pod nadzorem Dyrektora, nie dłużej niż przez 6 godzin dziennie. 
 4. Przedszkole zastrzega sobie możliwość codziennego notowania obecności Wolontariusza w placówce. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność Wolontariusza upoważnia Dyrektora do zakończenia współpracy z nim.
 5. Wolontarusz zostaje odwołany przez Dyrektora w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.