DYREKTOR

  • Dyrektor przedszkola w Rokietnicy

    Mgr Justyna Konieczna
    tel 605-690-140

KONTAKT

Przedszkole Cztery Pory Roku

ul Świt 2, 62-090 Rokietnica

e-mail – przedszkole@czteryporyroku.edu.pl

Poniedziałek - Piątek od 6.30 do 17.00

SEKRETARIAT W ROKIETNICY :

telefon - 61 814 50 88 lub 723 435 471

O przedszkolu

Celem naszego przedszkola jest doprowadzenie dziecka do osiągnięcia takiego poziomu rozwoju społecznego, umysłowego, psychicznego i fizycznego, który umożliwia mu podjęcie nauki w szkole.

Określone cele wychowania przedszkolnego:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości,
w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe.

2. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi.

3. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemysleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania
się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

5.Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej.